Fosterdiagnostik

De allra flesta barn som föds i Sverige är friska.

Fosterdiagnostik är samlingsnamnet för de olika undersökningar som kan göras under graviditeten för att upptäcka avvikelser hos fostret. En del blivande föräldrar är oroliga för eventuella skador hos fostret och tycker det är bra att få så mycket information som möjligt. Andra tycker att det skapar onödig oro under graviditeten. All fosterdiagnostik är frivillig och det är alltid du som är gravid som avgör om du vill göra den eller inte.

Ultraljud

Alla gravida erbjuds ett ultraljud runt vecka 12 och vecka 18-20. Under ultraljudet kan barnmorskan se hur långt graviditeten har kommit och ge ett preliminärt datum för födseln. Man kontrollerar hjärtaktiviteten, om det är fler än ett foster i magen och hur moderkakan ligger. Barnmorskan kan också upptäcka synliga avvikelser.

KUB-test

KUB-test kan göras i samband med ultraljudet kring vecka 12. Det är en kombination av ultraljud och blodprov som används för att beräkna sannolikheten för att ett foster har Downs syndrom och två andra kromosomförändringar, Trisomi 13 samt Trisomi 18. Blodprovet, ultraljudet och kvinnans ålder används för att räkna ut sannolikheten för att fostret har en kromosomavvikelse. Provet kan inte ge ett säkert svar, utan är en sannolikhetsberäkning.

Resultatet från KUB-testet kan hjälpa blivande föräldrar att ta ställning till om man vill gå vidare och göra NIPT, fostervattenprov eller moderkaksprov.

NIPT

NIPT erbjuds kostnadsfritt till gravida som har en förhöjd sannolikhet på KUB (större än 1/200) och visar sannolikheten för om fostret har vissa kromosomavvikelser. Vid NIPT tas ett blodprov i armen på dig som är gravid. NIPT är mycket tillförlitligt om det visar att fostret inte har en avvikelse men behöver kompletteras med andra tester om det visar på en avvikelse.

Reflektera och fundera

Även om det är mycket ovanligt med avvikelser hos fostret är det bra om man funderar igenom hur man ställer sig till om något skulle upptäckas vid undersökningen. Ta gärna tid på dig och prata igenom med din partner eller stödperson. Barnmorskan finns där för stöd och råd.